• Sleva!

HEKRA DIESEL ADITIV START 0.5l bal. 1pal.

66,43 Kč
S DPH
Počet

 Uvedená cena je bez DPH, bez SPD, platná při uceleném odběru celé palety bal. 0,5l . tj. 1050 ks

zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty v zimě; zvyšuje cetanové číslo; zvyšuje výkon motoru; optimalizuje spalování; zmenšuje spotřebu paliva; udržuje čistotu vstřikovacích trysek a celého vstřikovacího systému, včetně preventivní ochrany od BIO složek používaných v PHM; dokonale chrání palivový systém před korozí; zvyšuje mazací schopnosti nafty; prodlužuje životnost vstřikovacího čerpadla a trysek; zmenšuje klepání motoru; zlepšuje studený start; potlačuje pěnění nafty; prodlužuje životnost nafty; celoročním užíváním zlepšuje ekonomiku provozu; ředění 1:1000

Celoroční přípravek do paliv dieselových spalovacích motorů, který spolehlivě redukuje hluk, kouř a možnost selhání při startování. Zlepšuje tekutost a filtrovatelnost nafty při teplotách pod bodem mrazu. Potlačuje pěnění v palivovém systému. Chrání vstřikovací trysky před usazeninami. Sníží bod filtrovatelnosti (tzv. vylučování parafínu) až o 18°C. Optimální je celoroční použití, bez ohledu na roční období.
Návod na použití: Láhev před použitím důkladně protřepejte! Při manipulaci používejte gumové rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte! Do palivové nádrže nalijte potřebné množství ( 50ml na cca 50 litrů nafty) dle tabulky Diesel aditiva vždy před tankováním. Dbejte na to aby při aplikaci přípravku byl veškerý tuhý parafín rozpuštěn a teplota paliva byla o 5°C vyšší než teplota vylučování parafinu. Mírné předávkování (3-5x) zvláště pak v zimních obdobích není na závadu.

 

winter additive for fuel oil: it improves the flowing property and filtering property of fuel oil in winter; it increases the cetane number; it increases the engine performance; it optimizes combustion; it reduces the fuel consumption; it keeps the cleanness of injection nozzles and the whole injection system; it protects perfectly the fuel system against corrosion; it increases the lubrication characteristics of fuel oil; it extends the service life of injection pump and nozzles; it decreases the engine knocking; it improves the cold start; it suppresses the fuel oil foaming; it extends the fuel oil service life; in case of the roundthe- year utilization it improves the operation economics; dilution 1:1000

Charakteristika a použití:

Zimní multifunkční je přísada do motorové nafty s protikorozním účinkem, která udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

Dokonale chrání palivové čerpadlo před poškozením, udržuje čistotu vstřikovacích trysek.

        Udržuje nízkou spotřebu paliva a zlepšuje provozní pohotovost vozidla v zimním období. Prodlužuje životnost palivového systému.

Obsahuje depresanty, které snižuje bod tuhnutí a filtrovatelnost nafty při nízkých teplotách až o 5°C.

Zabraňuje shlukovatelnosti a vylučování parafínu a tím ucpávání palivového filtru.

Protipěnivostní funkce přísady potlačuje pěnění paliva v celém palivovém systému.

Doporučené dávkování a návod použití:

Přípravek se dávkuje v poměru 1:1000 do nádrže automobilu před tankováním.

Bezpečnostní označení a první pomoc:

Xn           Zdraví škodlivý

R20/21  Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží

R36/38  Dráždí oči a kůži

R40         Možné nebezpeční nevratných účinků

R44         Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu

R65         Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

S2           Uchovávejte mimo dosah dětí

S15         Chraňte před teplem

S23         Nevdechujte výpary

S24/25   Zamezte styku s kůží a očima

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

Při nebezpečí ztráty vědomí dopravovat ve stabilizované poloze.

Při nadýchání přenést na čerstvý vzduch, tělesný klid a nechat chodit.

Při styku s kůži dobře umýt teplou vodou a mýdlem, opláchnout a převléknout.

Při zasažení očí vypláchnout vodou.

 Při požití vypláchnout ústa vodou, nevyvolávat zvracení a přivolat lékaře.

Způsob likvidace:

Kapalinu likvidovat ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

Obal likvidovat ve smyslu zákona o obalech č. 477/2001 Sb. a souvisejících předpisech.

0